Introduction to Computer Security

AN TON V BO MT THNG TIN GVTH: ThS. Trn Phng Nhung Ni dung Chng 1: Tng quan v an ton v bo mt thng tin. Chng 2: Cc phng php m ha c in Chng 3: Chun m d liu DES Chng 4: Mt m cng khai Chng 5: Cc s ch k s

Chng 6: Hm bm Chng 1: Tng quan v an ton v bo mt thng tin. 1. Ti sao phi bo v thng tin Thng tin l mt b phn quan trng v l ti sn thuc quyn s hu ca cc t chc S thit hi v lm dng thng tin khng ch nh hng n ngi s dng hoc cc ng dng m n cn gy ra cc hu qu tai hi cho ton b t chc

Thm vo s ra i ca Internet gip cho vic truy cp thng tin ngy cng tr nn d dng hn 2. Khi nim h thng v ti sn cua h thng Khi nim h thng :H thng l mt tp hp cc my tinh bao gm cc thnh phn, phn cng, phn mm v d liu lm vic c tich luy qua thi gian. Ti sn cua h thng bao gm: Phn cng Phn mm

D liu Cc truyn thng gia cc my tinh ca h thng Mi trng lm vic Con ngi 3. Cc mi e do i vi mt h thng v cc bin php ngn chn C 3 hinh thc chu yu e doa i vi h thng: Ph hoi: ke th ph hng thit bi phn cng hoc phn mm hot ng trn h thng. Sa i: Ti sn ca h thng bi sa i tri phep. iu ny thng lm cho h thng khng lm ng chc nng ca n. Chng hn nh thay i mt khu, quyn ngi dng trong h thng lm h khng th truy cp vo h thng lm vic. Can thip: Ti sn bi truy cp bi nhng ngi khng c thm

quyn. Cc truyn thng thc hin trn h thng bi ngn chn, sa i. 3. Cc mi e do i vi mt h thng v cc bin php ngn chn Cc e doa i vi mt h thng thng tin c th n t ba loi i tng nh sau: Cc i tng t ngay bn trong h thng (insider), y l nhng ngi c quyn truy cp hp php i vi h thng. Nhng i tng bn ngoi h thng (hacker, cracker), thng cc i tng ny tn cng qua nhng ng kt ni vi h thng nh Internet chng hn. Cc phn mm (chng hn nh spyware, adware ) chy trn h thng.

3. Cc mi e do i vi mt h thng v cc bin php ngn chn Lp ng dng Kim sot truy nhp Chng thc Nguy c Ph hy Lp ng dng Lp dch v Chng chi b

Sa i Bo mt s liu Ct b Lp h tng An ton lung tin Nguyn vn s liu Mc ngi s dng Mc kim sot Mc qun l Kh dng Ring t

Bc, tit l Gin on Tn cng 3. Cc mi e do i vi mt h thng v cc bin php ngn chn Cc bin php ngn chn: iu khin thng qua phn mm: da vo cc c ch an ton bo mt ca h thng nn (h iu hnh), cc thut ton mt m hc iu khin thng qua phn cng: cc c ch bo mt, cc

thut ton mt m hc c cng ha s dng iu khin thng qua cc chinh sch cua t chc: ban hnh cc qui inh ca t chc nhm m bo tinh an ton bo mt ca h thng. 4. Mc tiu chung cua an ton bo mt thng tin Bo mt thng tin Tnh sn sng n nv to

T nh nh T b m t Ba mc tiu chinh ca an ton bo mt thng tin: 4. Mc tiu chung cua an ton bo mt thng tin

Tinh bi mt (Confidentiality): - m bo rng thng tin khng bi truy cp bt hp php Thut ng privacy thng c s dng khi d liu c bo v c lin quan ti cc thng tin mang tinh c nhn. Tinh ton vn (Integrity): - m bo rng thng tin khng bi sa i bt hp php. Tinh sn dng (availability): - Ti sn lun sn sng c s dng bi nhng ngi c thm quyn. 4. Mc tiu chung cua an ton bo mt thng tin Thm vo s chnh xc ca thng tin cn c nh gi bi:

Tinh xc thc (Authentication): - m bo rng d liu nhn c chc chn l d liu gc ban u Tinh khng th chi b (Non-repudation): - m bo rng ngi gi hay ngi nhn d liu khng th chi b trch nhim sau khi gi v nhn thng tin. 5. Cc chin lc an ton h thng Gii hn quyn hn ti thiu (Last Privilege):theo nguyn tc ny bt

k mt i tng no cng ch c nhng quyn hn nht inh i vi ti nguyn mng. Bo v theo chiu su (Defence In Depth):Khng nn da vo mt ch an ton no d cho chng rt mnh, m nn to nhiu c ch an ton tng h ln nhau. Nt tht (Choke Point): To ra mt ca khu hp, v ch cho phep thng tin i vo h thng ca mnh bng con ng duy nht chinh l ca khu ny. 5. Cc chin lc an ton h thng

im ni yu nht (Weakest Link):Chin lc ny da trn nguyn tc: Mt dy xich ch chc ti mt duy nht, mt bc tng ch cng ti im yu nht. Tinh ton cc: Cc h thng an ton i hi phi c tinh ton cc ca cc h thng cc b. Tinh a dng bo v: Cn phi s dng nhiu bin php bo v khc nhau cho h thng khc nhau, nu khng c ke tn cng vo c mt h thng th chng cng d dng tn cng vo cc h thng khc. 6. Cc mc bo v trn mng

Quyn truy nhp: L lp bo v trong cng nhm kim sot cc ti nguyn ca mng v quyn hn trn ti nguyn . ng k tn /mt khu: Thc ra y cng l kim sot quyn truy nhp, nhng khng phi truy nhp mc thng tin m mc h thng. M ho d liu: D liu bi bin i t dng nhn thc c sang dng khng nhn thc c theo mt thut ton no v s c bin i ngc li trm nhn (gii m). Bo v vt l: Ngn cn cc truy nhp vt l vo h thng. 6. Cc mc bo v trn mng Tng la: Ngn chn thm nhp tri php v loc b cc gi tin khng

mun gi hoc nhn vi cc l do no bo v mt my tinh hoc c mng ni b (intranet). 6. Cc mc bo v trn mng Qun tr mng: Cng tc qun tri mng my tinh phi c thc hin mt cch khoa hc m bo cc yu cu sau : Ton b h thng hot ng bnh thng trong gi lm vic. C h thng d phng khi c s c v phn cng hoc phn mm xy ra. Backup d liu quan trng theo inh k. Bo dng mng theo inh k. Bo mt d liu, phn quyn truy cp, t chc nhm lm vic trn mng. 7. Cc phng php bo mt

Cc phng php quan trong Vit mt m: m bo tinh bi mt ca thng tin truyn thng Xc thc quyn: c s dng xc minh, nhn dng quyn hn ca cc thnh vin tham gia. 8. An ton thng tin bng mt m Mt m l mt ngnh khoa hc chuyn nghin cu cc phng php truyn tin bi mt. Mt m bao gm : Lp m v ph m. Lp m bao gm hai qu trinh: m ha v gii m.Cc sn phm ca linh vc ny l cc h m mt , cc hm bm, cc h

ch k in t, cc c ch phn phi, qun l kha v cc giao thc mt m. Ph m: Nghin cu cc phng php ph m hoc to m gi. Sn phm ca linh vc ny l cc phng php ph m , cc phng php gi mo ch k, cc phng php tn cng cc hm bm v cc giao thc mt m 8. An ton thng tin bng mt m Cch hiu truyn thng: gi b mt ni dung trao i GI v NHN trao i vi nhau trong khi TRUNG GIAN tm cch nghe ln GI

NHN TRUNG GIAN 8. An ton thng tin bng mt m Mt trong nhng ngh thut bo v thng tin l bin i n thnh mt inh dng mi kh c. Vit mt m c lin quan n vic m ho cc thng bo trc khi gi chng i v tin hnh gii m chng lc nhn c 8. An ton thng tin bng mt m

C 2 phng thc m ho c bn: thay th v hon v: Phng thc m ho thay th: l phng thc m ho m tng k t gc hay mt nhm k t gc ca bn r c thay th bi cc t, cc k hiu khc hay kt hp vi nhau cho ph hp vi mt phng thc nht inh v kho. Phng thc m ho hon v: l phng thc m ho m cc t m ca bn r c sp xp li theo mt phng thc nht inh. 9. H mt m

Vai tr cua h mt m: H mt m phi che du c ni dung ca vn bn r (PlainText). To cc yu t xc thc thng tin, m bo thng tin lu hnh trong h thng n ngi nhn hp php l xc thc (Authenticity). T chc cc s ch k in t, m bo khng c hin tng gi mo, mo danh gi thng tin trn mng. 9. H mt m Khi nim c bn Bn r X c gi l l bn tin gc. Bn r c th c chia nh c kich thc ph hp. Bn m Y l bn tin gc c m ho. y ta thng xet phng php m ha m khng lm thay i kich thc ca bn

r, tc l chng c cng di. M l thut ton E chuyn bn r thnh bn m. Thng thng chng ta cn thut ton m ha mnh, cho d ke th bit c thut ton, nhng khng bit thng tin v kha cng khng tm c bn r. 9. H mt m Khi nim c bn Kho K l thng tin tham s dng m ho, ch c ngi gi v ngui nhn bit. Kha l c lp vi bn r v c di ph hp vi yu cu bo mt. M ho l qu trnh chuyn bn r thnh bn m, thng thng bao gm vic p dng thut ton m ha v mt s qu trnh x l thng tin km theo. Gii m chuyn bn m thnh bn r, y l qu trnh ngc li

ca m ha. 9. H mt m Cc thnh phn cua mt h mt m : Mt h m mt l b 5 (P, C, K, E, D) tho mn cc iu kin sau: - P l khng gian bn r: l tp hu hn cc bn r c th c. - C l khng gian bn m: l tp hu hn cc bn m c th c. - K l kkhng gian kho: l tp hu hn cc kho c th c. i vi mi k K c mt quy tc m eK: P C v mt quy tc gii m tng ng dK D. Vi mi eK: P C v dK: C P l nhng hm m dK (eK(x))=x vi mi bn r x P. Hm gii m dk chinh l nh x ngc ca hm m ha ek

9. H mt m Bn r M ho Bn m Gii m Kho Qu trnh m ha v gii m thng tin Bn r 10. Phn loi h mt m

H mt i xng (hay cn gi l mt m kha bi mt): l nhng h mt dng chung mt kho c trong qu trnh m ho d liu v gii m d liu. Do kho phi c gi bi mt tuyt i. Mt s thut ton ni ting trong m ho i xng l: DES, Triple DES(3DES), RC4, AES H mt m bt i xng (hay cn gi l mt m kha cng khai): Cc h mt ny dng mt kho m ho sau dng mt kho khc gii m, nghia l kho m ho v gii m l khc nhau. Cc kho ny to nn tng cp chuyn i ngc nhau v khng c kho no c th suy c t kho kia. Kho dng m ho c th cng khai nhng kho dng gii m phi gi bi mt. Do trong thut ton ny c 2 loi kho: Kho m ho c gi l kha cng khai-Public

Key, kho gii m c gi l kha bi mt - Private Key. Mt s thut ton m ho cng khai ni ting: Diffle-Hellman, RSA, 10. Cc phng php m ho C ba phng php chinh cho vic m ho v gii m S dng kho i xng S dng kho bt i xng S dng hm bm mt chiu 10.1 M ho i xng input : vn bn thun tu An intro to PKI and few deploy hints

Vn bn mt m output : vn bn thun tu AxCvGsmWe#4^, sdgfMwir3:dkJeTs Y8R\[email protected]!q3% An intro to PKI and few deploy hints DES DES M ho

Gii m Hai kho ging nhau 10.1 M ho i xng Cc kho ging nhau c s dng cho vic m ho v gii m Thut ton m ho s dng kho i xng thng c bit n l DES (Data Encryption Standard) Cc thut ton m ho i xng khc c bit n nh: -Triple DES, DESX, GDES, RDES - 168 bit key -RC2, RC4, RC5 - variable length up to 2048 bits

-IDEA - basis of PGP - 128 bit key 10.2 M ho bt i xng input : vn bn thun tu An intro to PKI and few deploy hints Vn bn mt m output : vn bn thun tu Py75c%bn&*)9| fDe^[email protected]= &nmdFgegMs An intro to

PKI and few deploy hints RSA RSA M ho Gii m Hai kho khc nhau 10.2 M ho bt i xng Cc kho dng cho m ho v gii m khc nhau nhng cng

mt mu v l cp i duy nht(kho private/public) Kho private ch c bit n bi ngi gi Kho public c bit n bi nhiu ngi hn n c s dng bi nhng nhm ngi ng tin cy c xc thc Thut ton m ho s dng kho bt i xng thng c bit n l RSA (Rivest,Shamir and Adleman 1978) 10.3 Hm bm

Mt hm bm H nhn c mt thng bo m vi mt di bt k t u vo v a ra mt xu bit h c di c inh u ra h = H(m). Hm bm l mt hm mt chiu, iu c nghia l ta khng th tinh ton c u vo m nu bit u ra h. Thut ton s dng hm bm thng c bit n l MD5 10.4 To ra ch k s Thng bo hoc File Thng bo sau khi lut ho

This is the document created by Gianni Ch k s (Typically 128 bits) Py75c%bn SHA, MD5 3kJfgf*$& RSA M ho

bt i xng Pht sinh hm bm priv Signatory's private key Signed Document 11. Xc thc quyn

Xc minh quyn hn ca cc thnh vin tham gia truyn thng Phng php ph bin: S dng Password : xc thc ngi s dng 11. Xc thc quyn

S dng Kerberos: phng thc m ho v xc thc trong AD ca cng ngh Window S dng Secure Remote Password (SRP): l mt giao thc xc thc i vi cc truy cp t xa S dng Hardware Token S dng SSL/TLS Certificate Based Client Authentication: s dng SSL/TLS m ho, xc thc trong VPN, Web S dng X.509 Public Key S dng PGP Public Key S dng SPKI Public Key S dng XKMS Public Key. S dng XML Digital Signature 12.Tiu chun nh gi h mt m

an ton: Mt h mt c a vo s dng iu u tin phi c an ton cao. Chng phi c phng php bo v m ch da trn s bi mt ca cc kho, cn thut ton th cng khai. Ti mt thi im, an ton ca mt thut ton ph thuc: Nu chi phi hay phi tn cn thit ph v mt thut ton ln hn gi tri ca thng tin m ha thut ton th thut ton tm thi c coi l an ton. Nu thi gian cn thit dng ph v mt thut ton l qu lu th thut ton tm thi c coi l an ton. Nu lng d liu cn thit ph v mt thut ton qu ln so vi lng d liu c m ho th thut ton tm thi c coi l an ton Bn m C khng c c cc c im gy ch , nghi ng.

12.Tiu chun nh gi h mt m Tc m v gii m: Khi nh gi h mt m chng ta phi ch n tc m v gii m. H mt tt th thi gian m v gii m nhanh. Phn phi kha: Mt h mt m ph thuc vo kha, kha ny c truyn cng khai hay truyn kha bi mt. Phn phi kha bi mt th chi phi s cao hn so vi cc h mt c kha cng khai. V vy y cng l mt tiu chi khi la chn h mt m. 13. M hinh truyn tin c bn cua mt m hoc v lut Kirchoff

13. M hinh truyn tin c bn cua mt m hoc v lut Kirchoff Theo lut Kirchoff (1835 - 1903) (mt nguyn tc c bn trong m ho) th: ton b c ch ma/gii ma tr kho l khng bi mt i vi k ch. Y nghia cua lut Kirchoff: s an ton ca cc h m mt khng phi da vo s phc tp ca thut ton m ha s dng. 14. Cc loi tn cng Cc kiu tn cng khc nhau

E bit c Y (ciphertext only attack). Eavesdropper: ke nghe trm (Eve) E bit mt s cp plaintext-ciphertext X-Y (known plaintext attack). E bit c cryptogram cho mt s tin X do bn thn son ra (chosen plaintext attack). 15. Mt s ng dng cua m ha trong security Mt s ng dng ca m ho trong i sng hng ngy ni chung v trong linh vc bo mt ni ring. l: Securing Email Authentication System Secure E-commerce Virtual Private Network Wireless Encryption

Chng 2: Cc phng php m ha c in 1. Modulo s hoc - Ta c a b(mod n) (c l: a ng d vi b theo mod n) nu a = kn + btrong k l mt s nguyn. - Nu a v b dng v a nh hn n, chng ta c th gi a l phn d ca b khi chia cho n. - Ngi ta cn gi b l thng d ca a theo modulo n, v a l ng d ca b theo modulo n 1. Modulo s hoc Vi d: Ta c: 42=4.9+6 vy 42 6 (mod 9) Ta c cu hi; -42 ? (mod9), ta thy -42= -4.9-6 -42 -6 (mod 9) nhng -6 -6 + 9 (mod 9) - 6(mod 9) + 9(mod 9) 3 (mod 9)

Vy nn -42 3 (mod 9) 1. Modulo s hoc - Modulo s hc cng ging nh s hc bnh thng, bao gm cc phep giao hon, kt hp v phn phi. Mt khc gim mi gi tri trung gian trong sut qu trnh tinh ton. (a+b) mod n = ((a mod n) + (b mod n)) mod n (a- b) mod n = ((a mod n) - (b mod n)) mod n (ab) mod n = ((a mod n) (b mod n)) mod n (a (b + c)) mod n = (((a b) mod n) + ((a c) mod n)) mod n - Cc phep tinh trong cc h m mt hu ht u thc hin i vi mt modulo N no . 2. Vnh ZN - Tp cc s nguyn ZN = {0, 1, , N-1} trong N l mt s t nhin dng vi hai phep ton cng (+) v nhn (.) c inh nghia nh sau

- Theo tinh cht ca modulo s hc chng ta d dng nhn thy ZN l mt vnh giao hon v kt hp. Hu ht cc tinh ton trong cc h m mt u c thc hin trn mt vnh ZN no . 2. Vnh ZN - Trn vnh ZN - s 0 l phn t trung ha v s 1 c gi l phn t n vi v Vi d N=9 3. Phn t nghch o trn vnh ZN - Trn mt vnh s nguyn ZN ngi ta a ra khi nim v s

nghich o ca mt s nh sau: (GCD-Greatest Common Divisor) c s chung ln nht 4. Cc h mt m c in H m dch vng ( shift cipher) Shift Cipher: Mt trong nhng phng php lu i nht c s dng m ha Thng ip c m ha bng cch dich chuyn xoay vng tng k t i k vi tri trong bng ch ci Trng hp vi k=3 gi l phng php ma ha Caesar.

4. Cc h mt m c in H m dch vng ( shift cipher) Phng php n gin, Thao tc x l m ha v gii m c thc hin nhanh chng Khng gian kha K = {0, 1, 2, , n-1} = Zn D bi ph v bng cch th mi kh nng kha k 4. Cc h mt m c in H m dch vng ( shift cipher)

Vi d: M ha mt thng ip c biu din bng cc ch ci t A n Z (26 ch ci), ta s dng Z26. Thng ip c m ha s khng an ton v c th d dng bi gii m bng cch th ln lt 26 gi tri kha k. Tinh trung bnh, thng ip c m ha c th bi gii m sau khong 26/2 = 13 ln th kha 4. Cc h mt m c in H

m dch vng ( shift cipher) Ta c s m nh sau: Gi s P = C = K = Z26 vi 0 k 25 Ma ha: ek(x) = x +k mod 26 Gii m: dk(x) = y -k mod 26 (x,y Z26) 4. Cc h mt m c in H m dch vng ( shift cipher) Vi d K=17. Cho bn m

X = x1; x2; : : : ; x6 = A T T A C K . X = x1; x2; : : : ; x6 = 0; 19; 19; 0; 2; 10. M ha y1 = x1 + k mod 26 = 0 + 17 mod 26 = 17 = R. y2 = y3 = 19 + 17 mod 26 = 10 = K. y4 = 17 = R. y5 = 2 + 17 mod 26 = 19 = T. y6 = 10 + 17 mod 26 = 1 = B. Gii m Y = y1; y2; : : : ; y6 = R K K R T B . 5. Cc h mt m c in- H m ha thay th(Substitution Cipher) Substitution Cipher: Phng php m ha ni ting c s dng ph bin hng trm nm nay Thc hin vic m ha thng ip bng cch hon vi cc phn t

trong bng ch ci hay tng qut hn l hon vi cc phn t trong tp ngun P 5. Cc h mt m c in- H m ha thay th(Substitution Cipher) 5. Cc h mt m c in- H m ha thay th(Substitution Cipher) n gin, thao tc m ha v gii m c thc hin nhanh chng Khng gian kha K gm n! phn t Khc phc hn ch ca phng php Shift Cipher: vic tn cng bng cch vet cn cc gi tri kha kK l khng kh thi

Tht s an ton??? 5. Cc h mt m c in- H m ha thay th(Substitution Cipher) AO AO VCO VCO JO JO IBU IBU RIBU RIBU Tn cng AO AO VCO VCO JO JO IBU

IBU RIBU RIBU da trn tn s xut hin cua k t trong ngn ng ?A ?A H?A H?A ?A ?A ?NG ?NG ??NG ??NG MA MA HOA

HOA VA VA UNG UNG DUNG DUNG 5. Cc h mt m c in- H m ha thay th(Substitution Cipher) LL FDPH FDPH LL VDZ VDZ LL FRQTXHUHG FRQTXHUHG LL FDPH FDPH LL VDZ VDZ LL FRQTXHUHG FRQTXHUHG ii ?a?e ?a?e ii ?a?

?a? ii ?????e?e? ?????e?e? ii came came ii saw saw ii conquered conquered 5. Cc h mt m c in- H m ha thay th(Substitution Cipher) Chn mt hon vi p: Z26 Z26 lm kho. VD: M ho ep(a)=X

Gii m dp(A)=d nguyenthanhnhut SOUDHSMGXSGSGUM an ton cua m thay th Mt kho l mt hon vi ca 26 ch ci. C 26! ( 4.1026) hon vi (kho) Ph m: Khng th duyt tng kho mt. Cch khc?

5. Cc h mt m c in- H m ha thay th(Substitution Cipher) Phn tich tn s K t: E > T > R > N > I > O > A > S Nhm 2 k t (digraph): TH > HE > IN > ER > RE > ON > AN > EN Nhm 3 k t (Trigraph): THE > AND > TIO > ATI > FOR > THA > TER > RES 6. Cc h mt m c in - H

m Affine Substitution Cipher Shift Cipher Affine Cipher 6. Cc h mt m c in - H m Affine gii m chinh xc thng tin ??? ek phi l song nh y Z n , ! x Z n , ax b y mod n

a v n nguyn t cng nhau: gcd(a,n)=1 6. Cc h mt m c in - H m Affine Vi d: Gi s P = C = Z26. a v 26 nguyn t cng nhau: gcd(a,n)=1 6. Cc h mt m c in - H m Affine

M tuyn tinh l mt m thay th c dng e(x) = ax + b (mod 26), trong a, b Z26. Trng hp a = 1 l ma dch chuyn. Gii m: Tm x? y = ax + b (mod 26) ax = y b (mod 26) x = a-1(y b) (mod 26). Vn : Tinh a-1. c a-1, i hi (a,26)=1. Tinh a-1: Thut ton Euclide m rng. VD: bi tp

a = 5, b = 3: y = 5x + 3 (mod 26). M ho: NGUYENTHANHNHUT ? 6. Cc h mt m c in - H m Affine Vi d Kha Plain(a): abcdefghijklmnopqrstuvwxyz Cipher(b): DKVQFIBJWPESCXHTMYAUOLRGZN

M ha: Plaintext: ifwewishtoreplaceletters Ciphertext: WIRFRWAJUHYFTSDVFSFUUFYA 6. Cc h mt m c in - H m Affine n kh nng chn gi tri b (n) kh nng chn gi tri a n (n) kh nng chn la kha k = (a, b) 7. Thut ton Euclide m rng

7. Thut ton Euclide m rng Xy dng dy s: Nhn xet: 8. Phng php Vigenere

Trong phng php m ha bng thay th: vi mt kha k c chn, mi phn t x P c nh x vo duy nht mt phn t y C. Phng php Vigenere s dng kha c di m. c t tn theo nh khoa hc Blaise de Vigenere (th k 16) C th xem phng php m ha Vigenere bao gm m phep m ha bng dich chuyn c p dng lun phin nhau theo chu k Khng gian kha K ca phng php Vigenere c s phn t l nm Vi d: n=26, m=5 th khng gian kha ~1.1 x 107 8. Phng php Vigenere

8. Phng php Vigenere Vi d: m = 6 v keyword l CIPHER Suy ra, kha k = (2, 8, 15, 7, 4, 17) Cho bn r: thiscryptosystemisnotsecure Vy bn m l: vpxzgiaxivwoubttmjpwizitwzt 9. Phng php m ha Hill

Phng php Hill (1929) Tc gi: Lester S. Hill tng chinh: S dng m t hp tuyn tinh ca m k t trong plaintext to ra m k t trong ciphertext Vi d:

9. Phng php m ha Hill 9. Phng php m ha Hill 9. Phng php m ha Hill 9. Phng php m ha Hill 9. Phng php m ha Hill 10. Cc h m dng nh ngha Mt ma dng l mt b (P,C,K,L,F,E,D) tho man dc cc iu kin sau: 1.

P l mt tp hu hn cc bn r c th. 2. C l tp hu hn cc bn ma c th. 3. K l tp hu hn cc kho c th ( khng gian kho) 4. L l tp hu hn cc b ch ca dng kho. 5. F = (f1 f2...) l b to dng kho. Vi i 1 fi : K P i -1 L 6. Vi mi z L c mt quy tc ma ez E v mt quy tc gii ma tng ng dz D . ez : P C v dz : C P l cc hm tho man dz(ez(x))= x vi mi bn r x P. 10. Cc h m dng

Cc m dng thng c m t trong cc b ch nhi phn tc l P= C=L= Z2. Trong trng hp ny, cc phep ton m v gii m l phep cng theo modulo 2. 10. Cc h m dng Ch : Nu ta coi "0" biu thi gi tri "sai" v "1" biu thi gi tri "ng" trong i s Boolean th phep cng theo moulo 2 s ng vi phep hoc loi tr (XOR). Bng chn l phep cng theo modul 2 ging nh bng chn l ca phep ton XOR

10. Cc h m dng Hm m ha v gii m c thc hin bi cng mt phep ton l phep cng theo modulo 2(hay phep XOR) V: Trong vi zi=0 v zi=1 th 10. Cc h m dng

Vi d: m ha k t A bi Alice K t A trong bng m ASCII c tng ng vi m 6510=10000012 c m ha bi h kha z1,,z7=0101101 Hm m ha: Hm gii m: 11. M ha One-time Pad(OTP)

nh nghia 1 :Mt h mt c coi l an ton khng iu kin khi n khng th b ph ngay c vi kh nng tinh ton khng hn ch. OTP xut hin t u th k 20 v cn c tn gi khc l Vernam Cipher, OTP c mnh danh l ci chen thnh ca ngnh m ha d liu. OTP l thut ton duy nht chng minh c v l thuyt l khng th ph c ngay c vi ti nguyn v tn (tc l c th chng li kiu tn cng brute-force). c th t c mc bo mt ca OTP, tt c nhng iu kin sau phi c tha mn: di ca cha kha phi ng bng di vn bn cn m

ha. Cha kha ch c dng mt ln. Cha kha phi l mt s ngu nhin thc. 11. M ha One-time Pad(OTP) nh nghia 2: Trong h m ha OTP ta c |P|=|C|=|K| vi 11. M ha One-time Pad(OTP) Mi nghe qua c v n gin nhng trong thc t nhng iu kin ny kh c th tha mn c. Gi s Alice mun m ha ch 10MB d liu bng

OTP, c ta phi cn mt cha kha c di 10MB. to ra mt s ngu nhin ln nh vy Alice cn mt b to s ngu nhin thc (TRNG - True Random Number Generator). Cc thit b ny s dng ngun ngu nhin vt l nh s phn r ht nhn hay bc x nn v tr. Hn na vic lu tr, chuyn giao v bo v mt cha kha nh vy cng ht sc kh khn. D dng hn, Alice cng c th dng mt b to s ngu nhin o (PRNG Pseudo Random Number Generator) nhng khi mc bo mt gim xung gn bng zero hay cng lm ch tng ng vi mt thut ton dng nh RC4 m thi. Do c nhng kh khn nh vy nn vic s dng OTP trong thc t l khng kh thi.

12. L thuyt thng tin Ky thut ln xn v rm r (Confusion and Diffusion) Theo Shannon, c hai ky thut c bn che du s d tha thng tin trong thng bo gc, l: s ln xn v s rm r. 12. L thuyt thng tin Ky thut ln xn (Confusion): che du mi quan h gia bn r v gc. Ky thut ny lm tht bi cc c gng nghin cu bn m tm kim thng tin d tha v thng k mu. Phng php d nht thc hin iu ny l thng qua ky thut thay

th. Mt h m ho thay th n gin, chng hn h m dich vng Caesar, da trn nn tng ca s thay th cc ch ci ca bn r, nghia l ch ci ny c thay th bng ch ci khc 12. L thuyt thng tin Ky thut rm r (Diffusion): lm mt i s d tha ca bn r bng cch tng s ph bn m vo bn r (v kha). Cng vic tm kim s d tha ca ngi thm m s rt mt thi gian v phc tp. Cch n gin nht to ra s rm r l thng qua vic i ch (hay cn gi l ky thut hon v). Thng thng cc h m hin i thng kt hp c hai ky thut thay th v hon vi to ra cc thut ton m ha c

an ton cao hn. 13. L thuyt phc tp Ly thuyt thng tin a cho chung ta bit rng mt thut ton ma ho c th b bi l. Cn ly thuyt phc tp cho bit kh nng b thm ma ca mt h ma mt. an ton tinh ton : nh nghia:

Mt h mt c gi l an ton v mt tinh ton nu c mt thut ton tt nht ph n th cn it nht N php ton, vi N l mt s rt ln no . 2.2. an ton khng iu kin nh nghia 1: Mt h mt c coi l an ton khng iu kin khi n khng th b ph ngay c vi kh nng tinh ton khng hn ch. Chng 3: Chun m d liu DES (Data Encryption Standard) 1.Gii thiu chung v DES - - -

Ngy 13/5/1973 y ban quc gia v tiu chun ca My cng b yu cu v h mt m p dng cho ton quc. iu ny t nn mng cho chun m ha d liu, hay l DES. Lc u Des c cng ty IBM pht trin t h m Lucifer, cng b vo nm 1975. Sau Des c xem nh l chun m ha d liu cho cc ng dng. 2. c im cua thut ton DES

DES l thut ton m ha khi, di mi khi l 64 bit . Kha dng trong DES c di ton b l 64 bit. Tuy nhin ch c 56 bit thc s c s dng; 8 bit cn li ch dng cho vic kim tra. Des xut ra bn m 64 bit. Thut ton thc hin 16 vng M ho v gii m c s dng cng mt kho. DES c thit k chy trn phn cng. 3. M t thut ton 3. M t thut ton 3. M t thut ton Thut ton c thc hin trong 3 giai on:

1. Cho bn r x (64bit) c hon vi khi to IP (Initial Permutation) to nn xu bit x0. x0=IP(x)=L0R0 L0 l 32 bit u tin ca x0. R0 l 32 bit cui ca x0. 3. M t thut ton B chuyn v IP Hon vi khi u nhm i ch khi d liu vo , thay i vi tri ca cc bit trong khi d liu vo. Vi d, hon vi khi u chuyn bit 1 thnh bit 58, bit 2 thnh bit 50, bit 3 thnh bit 42,... 58 50 42

34 26 18 10 2 60 52 44

36 28 20 12 4 62 54 46 38

30 22 14 6 64 56 48 40

32 24 16 8 57 49 41 33 25

17 9 1 59 51 43 35 27

19 11 3 61 53 45 37 29 21

13 5 63 55 47 39 31 23

15 7 3. M t thut ton 2. T L0 v R0 s lp 16 vng, ti mi vng tinh: Li=Ri-1 Ri=Li-1f(Ri-1,Ki) vi i= 1, 2,,16 vi: l phep XOR ca hai xu bit: 0 0=0 ,

1 1=0 1 0=1, 0 1=1 f l hm m ta s m t sau. Ki l cc xu c di 48 bit c tinh nh l cc hm ca kha K. K1 n K16 lp nn mt lich kha. 3. M t thut ton 3. Ti vng th 16, R16 i ch cho L16. Sau ghep 2 na R16, L16 cho i qua hon vi nghich o ca hon vi IP s tinh c bn m. Bn m cng c di 64 bit.

Hon v IP-1 40 8 48 1 6 5 6 2 4 6 4 3

2 39 7 47 1 5 5 5 2 3 6 3 3

1 38 6 46 1 4 5 4 2 2 6 2 3

0 37 5 45 1 3 5 3 2 1 6 1 2

9 36 4 44 1 2 5 2 2 0 6 0 2

8 35 3 43 1 1 5 1 1 9 5 9 2

7 34 2 42 1 0 5 0 1 8 5 8 2

6 33 1 41 9 4 9 1 7 5 7 2 5

3. M t thut ton Hm f S tinh hm f(Ri-1,Ki) Hm f Hm f ly i s u l xu nhp Ri-1 (32 bit) i s th hai l Ki (48 bit) v to ra xu xut c di 32 bit. Cc bc sau c thc hin. 1. i s u Ri-1 s c m rng thnh xu c di 48 bit tng ng vi hm m rng E c inh. E(Ri) bao gm 32 bit t Ri, c hon vi theo mt cch thc xc inh, vi 16 bit c to ra 2 ln.

Hm f 32 1 2 3 4 5 4 5

6 7 8 9 8 9 10 11 12

13 12 13 14 15 16 17 16

17 18 19 20 21 20 21 22 23

24 25 24 25 26 27 28 29

28 29 30 31 32 1 Hm m rng E Hm f 2.

Tinh E(Ri-1) Ki kt qu c mt khi c di 48 bit. Khi ny s c chia lm 8 khi B=B 1B2B3B4B5B6B7B8. Mi khi ny c di l 6 bit. 3. Bc k tip l cho cc khi Bi i qua hp S i s bin mt khi c di 6 bit thnh mt khi C i c di 4 bit. S-box Mi hp S-box l mt bng gm 4 hng v 16 ct c nh s t 0. Nh vy mi hp S c hng 0,1,2,3. Ct 0,1,2,,15. Mi phn t ca hp l mt s 4 bit. Su bit vo hp S s xc inh s hng v s ct tm kt qu ra.

Mi khi Bi c 6 bit ki hiu l b1, b2, b3, b4, b5 v b6. Bit b1 v b6 c kt hp thnh mt s 2 bit, nhn gi tri t 0 n 3, tng ng vi mt hng trong bng S. Bn bit gia, t b2 ti b5, c kt hp thnh mt s 4 bit, nhn gi tri t 0 n 15, tng ng vi mt ct trong bng S. S-box S-box S-box S-box S-box

Vi d: Ta c B1=011000 th b1b6=00 (xc inh r=0), b2b3b4b5=1100 (xc inh c=12), t ta tm c phn t vi tri (0,12) --> S1(B1)=0101 (tng ng vi s 5). b2b3b4b5=1100 b1b6=00 14 4 13 1 2 15 11 8 3 10 6 12 5 9 0 7 0 15 7 4 14 2

13 1 4 1 14 8 13 6

2 15 12 8 2 4 9 1 10 12 11

9 5 3 8 11 15 12 9 7 3

10 5 0 7 3 14 10 0 6 13

5 6 11 Hp S1 - Mi xu xut 4 bit ca cc hp S c a vo ng: Cj = Sj(Bj) (1<=j<=8). cc Cj tng Hm f 4. Xu bit C = C1C2C3C4C5C6C7C8 c di 32 bit c hon

vi tng ng vi hon vi c inh P. Kt qu c P(C)= f(Ri,Ki). 16 7 20 21 Hon v P 29 12 28 17

1 15 23 26 5 18 31 10 2

8 24 14 32 27 3 9 19

13 30 6 22 11 4 25 Kha K -

- K l mt xu c di 64 bit trong 56 bit dng lm kha v 8 bit dng kim tra s bng nhau (pht hin li). Cc bit cc vi tri 8, 16,, 64 c xc inh, sao cho mi byte cha s le cc s 1, v vy tng li c th c pht hin trong mi 8 bit. Cc bit kim tra s bng nhau l c b qua khi tinh lich kha. S tinh kha K1, K2, , K16 Kha K Qu trinh to cc kha con (subkeys) t kha K c m t nh sau: Cho kha K 64 bit, loi b cc bit kim tra v hon vi cc bit cn li ca K tng ng vi hon vi c inh PC-1. Ta vit

PC1(K) = C0D0, vi C0 bao gm 28 bit u tin ca PC-1(k) v D0 l 28 bit cn li. Kha K Cc hon v c nh PC-1 v PC-2: Gii m Vic gii m dng cng mt thut ton nh vic m ho. gii m d liu c m ho, qu trnh ging nh m ho c lp li nhng cc cha kho ph c dng theo th t ngc li t K16 n K1, nghia l trong bc 2 ca qu trnh ma ho d liu u vo trn Ri-1 s c XOR vi K17-i ch khng phi vi Ki.

c im cua m DES Tinh cht b cua m DES: DES c tinh cht b: trong : l phn b ca A theo tng bit (1 thay bng 0 v ngc li). EK l bn m ha ca E vi kha K. P v C l vn bn r (trc khi m ha) v vn bn m (sau khi m ha). Do tinh b, ta c th gim phc tp ca tn cng duyt ton b xung 2 ln (tng ng vi 1 bit) vi iu kin l ta c th la chn bn r. c im cua m DES Cc kha yu trong m Des:

Ngoi ra DES cn c 4 kha yu (weak keys). Khi s dng kha yu th m ha (E) v gii m (D) s cho ra cng kt qu: EK(EK(P)) = P or equivalently, EK = DK Bn cnh , cn c 6 cp kha na yu (semi-weak keys). M ha vi mt kha trong cp, K1, tng ng vi gii m vi kha cn li, K2: EK1(EK2(P))=P or equivalently EK1=DK2 Tuy nhin c th d dng trnh c nhng kha ny khi thc hin thut ton, c th bng cch th hoc chn kha mt cch ngu nhin. Khi kh nng chn phi kha yu l rt nh. c im cua m DES Triple DES: Triple-DES chinh l DES vi hai cha kho 56 bit. Cho mt bn tin cn m ho, cha kho u tin c dng m ho DES bn tin . Kt qu thu c li c cho qua qu trnh gii m DES

nhng vi cha kho l cha kho th hai. Bn tin sau qua c bin i bng thut ton DES hai ln nh vy li c m ho DES mt ln na vi cha kho u tin ra c bn tin m ho cui cng. Qu trnh m ho DES ba bc ny c gi l Triple-DES. Xin chn thnh cm n!

Recently Viewed Presentations

 • cred - Mrs. Walton Buford High School

  cred - Mrs. Walton Buford High School

  Cred. Greek and Latin Root Words Vocabulary November 17, 2014. 1. credit (v) to believethat someone will do something. 2. creditor (n) a person who believes that he will be paid back for the money that he loaned. 3. credible...
 • Exhibit 11.4 Relationships between the Diffusion Process and ...

  Exhibit 11.4 Relationships between the Diffusion Process and ...

  Exhibit 11.4Relationships between the Diffusion Process and the Product Life Cycle . Product. life cycle. curve. Diffusion. curve. Chapter 11 Developing and Managing Products. Notes: Exhibit 11.4 shows the relationship between the adopter categories and the PLC.
 • Teaching Exchange - bradfordvts.co.uk

  Teaching Exchange - bradfordvts.co.uk

  Teaching Exchange From PUNS and DENS To RUNS and TENS! Thanks to Fiona Nicol, Rod Shaw and Chris Creber Edinburgh. A Way of analysing tutorials. Registrars Unmet NeedS (RUNS) Are they an indication of Trainers Educational NeedS (TENS) Decision making...
 • DEUTERONOMY - ericdrichards.com

  DEUTERONOMY - ericdrichards.com

  Moses' Final Words. Turn to and read some of Moses' final words in Deuteronomy 4: 9-13. After, read this quote from Elder Ballard: "I encourage you to take time each week to be by yourself, away from television and the...
 • Unit 2 - Leadership

  Unit 2 - Leadership

  Reading Benne and Sheats' Group Roles Types of Groups within an Organization (1) Formal Groups are officially recognized and supported by an organization for a specific purpose. They are part of the organization's structure and may be referred to as...
 • Unit III - sritsense.weebly.com

  Unit III - sritsense.weebly.com

  Add the squares together, and then take the square root of that sum to find the distance. For this example, 25 added to 16 is 41, and the square root of 41 is 6.403. (This is the Pythagorean Theorem at...
 • Research Methods in Clinical Psychology

  Research Methods in Clinical Psychology

  * Correlational Methods Are particular patient characteristics related to therapy outcomes? What is correlation? The issue of causality. Factor Analysis * Cross-sectional versus Longitudinal Approaches Cross-sectional Longitudinal * Experimental Method Cause and effect relationships Langer & Rodin (1976) study The...
 • Goals and Objectives - ICSI

  Goals and Objectives - ICSI

  For any single manner class there are only three or four place features The specific PLACES of articulation for stops differs from fricatives, etc. HOWEVER, the SPATIAL PATTERNING of the constriction loci is SIMILAR Manner-Dependency for Place of Articulation Objective...