An tEarrach Thiar - Gaelcharraig

An tEarrach Thiar Le Mairtn Drein Le Staidar Mairtn Direin Tagairt dIarthar na Tre ire, iarthar na tre am Earraigh ar oilein rainn. Tama Saol deas sochnta simpl muintir rainn, gr ite agus daoine ag comhoibri le nadr. Mothchin Suaimhneas, sonas, sochn, gr, dom, brd Mar a chuaigh an dn i gcion ort - Teicnic msh codarsnacht, friotal, comparid, meafair, uaim/comhuaim, omhnna, meadaracht, atmaisfar, ndr/dlra File Teideal Suomh -

File Mairtn Direin (1910 1988) Rugadh agus togadh ar rainn Bhog s go cathair na Gaillimhe agus ar aghaidh go BAC. Doibrigh s ann d shaol ar fad. Nor fhill chun chna ar rainn riamh. Bh tionchar mhr aige sin ar a chuid fhilochta. Scrobh s cnsach filochta Mrna agus Dnta Eile. Tama I Tama Is saol sochnta simpl rainn tama don dn seo. Ritheann an sort tama seo tr fhilocht agus saothar Direin mar shampla t an tama ceanann canna le feiceil sna dnta Faoiseamh a Gheobhadsa agus Le Linn r nige. Is lir na chuid oibre go lir go raibh cion agus gr daingean aige d it dchais. Bhraith s ar a shuaimhneas nuair a bhodh s ann. Sa dn seo roinneann s an suaimhneas sin linn tr omhnna ealante sochnta nadrtha na hite.* Anuas ar sin is lir gurb gr ite mar tama anseo agus lironn s an gr sin le cur sos mealltach ar mhuintir an oilein* agus a saol laethil* ag comhoibri leis an dtimpeallacht* mrthimpeall orthu.

Tama II Is gr dit dhchais tama an din seo. Is gr leis an bhfile na hOilean rann. Rugadh agus togadh ann ach chuaigh s go Baile tha Cliath ag obair. Bh brn agus uaigneas air agus ina aonair I mBaile tha Cliath. Thaispein a chuimhni cruinn seo, an ghr lidir a bh aige dit dhchais. T ceithre omh sa dn seo a bhaineann leis an saol lainn cin a bh ag a mhuintir in rann. N dhearna s dearmad ar an saol traidisinta at ag daoine in rainn. T meas aige ar mhuintir na hoilein auis ar an obair a dhanann siad. Rinne s cur sos iontach ar an obair a dhanann siad. Taispenann se an saol sona at acu agus bfhidir go bhfuil s in ad leis an saol seo sochnta. Is gr leis na daoine seo mar danann siad a n-obair go ciin le hthas agat dnit. sideann an file athr chun gr dit dhchais a thaispeint dinn. Deir s an lne chenna ag deireadh gach varsa san Earrach Thiar. Is solir as seo

go raibh gr mhr aige dit dhchais. Cuireann an t-athr seo bim ar an ngr agus an meas at aige ar a it dhchais fin Oilein rann. T an file i bhfad na it chnaithe / dhchais agus nuair a bhonn se faoi strus ina shaol, tosaonn s ag smaoineamh ar na hOilean rann. Tugann na homhnna draochta, ille agus sochnta, faoiseamh d. An teachtaireacht Saol simpl idalach na hoilein Saol traidisinta Daoine ag comhoibri leis an dlra, is rud deas , agus ag braith ar an ndlra chun maireachtil Is pobal at i gceist sa dn, n daoine aonar iad. Teastaonn uaidh a bheith ann n i mBAC. Uaigneas an fhile ina aonar sa chathair, i bhfad n oilen, gan na radharcanna ille seo os a chomhair gach Earraigh. Teideal Simpl agus soilir cosil leis an an dn fin. Nath an Ghaelach thiar/siar

Pearsanta Thiar bh s ann agus bh cheangailt aige leis Mothchin C gur dn gearr seo is ioma mothchn a bhraitear agus a mhsclatear ann, uaigneas, gr ite, trghr, suaimhneas, sochn, ifala, brd. n dteachtaireacht fin tuigimid go bhfuil atmaisfar suaimhneasach ln dfhoirfeach ann. Lironn an file seo tr cur sos ar na radharcanna ille ar an oilen, an fharraige agus na daoine ag obair ann ina measc Ar rmhuir mhall. Cruthaonn an omh seo atmaisfar suaimhneach don litheoir. Anuas ar sin is lir go n-sideann Drein ibhal chun a chuid gr ite a thaispeint. T bim agus athr ar an lne San Earrach thiar agus ar foirfeacht na hite sa gcineas simh agus niamhrach an radharc . Ach tuigimid nach mbonn saol ar an oilan mar sin i gcna, leis an ngrian ag taitneamh agus an fharraige simh. Ach t Drein ssta foirfeacht na hite a chur chun cinn chun a chuid gr ite a liri. Mothchin ad agus uaigneas.

I mo thuairim t ad ar an bhfile chomh maith mar t seisean ina chna i mBAC, it ait, difril, liath, grnna. Bfhearr leis bheith ar ais ar an oilen, ar rainn leis na radharcanna sochnta agus a mhuintir fin. Nl an suaimhneas le fil i mBAC, ach t s le fil san Earrach thiar. T s soilir dom go mbraitheann an file ad agus uaigneas toisc nach bhfuil s sa bhaile. Teicnic Fileata codarsnacht, friotal, comparid, meafair, uaim/comhuaim, omhnna, meadaracht, atmaisfar, ndr/dlra Codarsnacht/comparid nl s soilir ach bh codarsnacht idir it chnaithe nua an fhile, BAC agus a it dichais, rann. Friotal ealante, ceolmhar

Meas fach nta omhnna for sid ifeachtach bainte as omhnna sos trd, ceann n dh i ngach varsa. Meadaracht Nl aon meadracht foirmiil sa dn seo. Ach t cpla sampla duaim ann r-mhuir mall, a gcta craptha, ag caitheadh cliabh. Atmaisfar I mo thauirimse, t atmaisfar suaimhneach sochnta le bhraith sa dn seo. Feictear, trd na homhnna, muintir an oilein ag comhoibri leis an dulra gan aon fhadhb n deacracht, sa gcinas simh. Lironn an teicnc seo an t-atmaisfar sochnta ar an oilen. Athr fach nta

Nadr agus Dlra glacann an nadr it lrnach sa dn agus anuas ar sin i saol muintir an oilein. Athr Conas a chabhraonn an t-athr le tama an din seo? T athr trd an din seo. Usideann an file an lne channa ag deiradh gach varsa San Earrach Thiar chun a thaispen go bhfuil s ag caint faoina it dhichais fin, na hOilein rann. Cruthaonn an file atmaisfar iontach sa dn seo. Is solir go bhfuil s ag caint faoina it dhchais mar deir s an line channa I ngach varsa. Is lir go bhfuil s an-bhrdil as an it sin. San Earrach Thiar Cuireann an athr bim ar a mheas. Is lir go bhfuil an-mheas aige ar na daoine at ag obair ina it dhchais. Danann s cur sos ar an obair agus ar shaol na daoine seo agus crochnaonn s an varsa leis an lne

San Earrach Thair. Cuireann an athr bim ar an ngr at aige ar a it dhchais freisin. Is solir nach bhfuil s ag caint faoi aon it eile ach na hOilein rann. T an dn seo ln domhnna dhchais agus is lir go bhfuil an-ghr aige dit dhchais n athr seo. Meas T meas go mr mar thama sa dn seo. Lironn an file a mheas dit chnaithe agus do mhuintir na hOilein sa dn seo.

T meas aige ar an bhfeirmeoir at ag obair go ciin sa ghort. Ta meas aige ar an obair a dhanann s. Obair deacair traidisinta at ar sil aige. Fear ag glanadh . T meas aige freisin ar an bhfear eile sa dara varsa. T an fear seo ag baili feamainne. Is fear mr lidir at ag caitheamh csen ln dfheamainn sos ar an talamh. Obair deacair, tbhachtacht at ar sil aige agus t meas aige ar an bhfear mr lidir seo. Fear ag caitheadh Cliabh dh dhroim, ...san Earrach thiar. Sa tri varsa, molann an file na mn itiil at ag obair i lochin ar an tr. L te brothallach at ann ach fs t cta mra orthu. N raibh cead acu ag an am bheith ag obair ar an tr gan na cta orthu. C go bhfuil s te, leanann siad ag obair gan aon ghearan a dhanamh. T meas ag an bhfile ar na mn crga seo. Mn i lochn ...a gcota craptha, Scil thos fthu, Is lir go bhfuil meas ag an bhfile ar mhuintir na hOilein seo- is ghthdhaoine iad go lir a thann amach ag obair le dnit gan gearn. Is lir go bhfuil an-mheas aige ar mhuintir na hoilean seo. Dathanna agus Fuaimeanna

Dathanna Baineann na homhnna sa dn seo le dathanna. Cuireann siad bim ar chomh geal agus sochnta is at an t-oilen. Sa dara varsa, feicimid chomh geal is at an l,- an ghrian ag taitneamh ar an bhfeamainn dhearg ar an tr bhn. Sa varsa dheiridh, t dath rga ar an bhfarraige ag deireadh an lae.

Fuaimeanna Baineann na homhnna sa dn seo le fuaim. Cuireann s bim ar chomh sochnta is at an toilen. Sa chad varsa, t fuaim an spide: binn an fhuaim le cloisteil sa l ciin, sochnta. Sa varsa deiridh, t fuaim lainn na maidi rmha le cloisteil. Fuaim lag tolla at le cloisteil agus tugann s le hatmaisfar ciin, sochnta at ar rann. N chloisimid daoine ag caint ach cloisimid fuaimeanna an tsaoil. Cruthaonn na fuaimeanna agus na dathanna atmaisfar iontach, sochnta. Mar a chuaigh an dn i gcion orm omhnna ealante, bainte le nadr, ifeachtach, soilir Mothchin gr, suamihneas, sochn dalach is dcha nach mbonn saol mar seo i

gcna chomh simh sochnta. Codarsnacht BAC agus rann Cosil lena chuid dhnta eile, leis an tama canna gr ite, codarsnacht idir na hite. Ba bhar an-choitianta gr ite in obair U Dhirein. Mar a chuaigh an dn i gcion ormsampla omhnna ealante, bainte le nadr, ifeachtach, soilir P sdeann an file omhnna lidre agus feachtach chun saol foirfe a liri. M Dirt Direin go bhfuil an uisce ag soilsi agus ar lasadh. S Is an feamann dearg ag lonr i dtaitneamh grine C I mo thuairimse lironn s seo go bhfuil an Iarthar agus an saol ann go hlainn agus sideann an file an omh seo chun an pointe sin a liri. Mni - Gaeilge T fear ag glanadh cr as a spide sa ciinas at ann ar l te. T an fhuaim go deas san earrach in

Iarthar tre (rann). T fear eile ag caitheamh cisein d dhroim. T an feamainne dhearg ag lonr/soilsi faoi sholas na grine ar thr chlochach bhn. Is lainn an radharc sin san Earrach in Iarthar tire. T mn I lnnte/lochin nuair a bhonn an taoide amuigh. A gcta tgtha suas timpeall a ngline. T scil san uisce thos fthu, is radharc draochta sochnta . San Earrach in Iarthar tire. T fuaim lag tolla dhanamh ag maid rmha, bhd ag teacht isteach chun na tr ln disc. T an ghrian ag taitneamh ar an bhfarraige cin Sa trathnna san Earrach in iarthar

tre. Mni - Barla THE WESTERN SPRING A man cleaning clay From the back of a spade In the gentle quiet Of a sultry day: Sweet is the sound

In the Western spring. A man tossing down A creel from his back And the red seaweed Gleams in the sun On the white shingle Glorious the sight In the Western spring. Women stand in the little pools At low ebb tide

With skirts tucked up Casting long shadows On the peaceful scene In the Western Spring. Gentle lapping of oars As a currach full of sh Comes towards the shore On a calm golden sea At eventide In the Western Spring.

Recently Viewed Presentations

 • Cal/Val Activities at CIRA Don Hillger NOAA/NESDIS, SaTellite

  Cal/Val Activities at CIRA Don Hillger NOAA/NESDIS, SaTellite

  CIRA is the data processing center for CloudSat and related ancillary data. Scientific Stewardship of Water Vapor Climate Data Records - A Pilot Study Talk tomorrow afternoon by John Forsythe Goal: Explore stewardship of the NASA Water Vapor Project (NVAP)...
 • An Introduction to Integrated Marketing Communications

  An Introduction to Integrated Marketing Communications

  Tom Duncan "Principles of Advertising and IMC" 2nd ed. Definition of Layout. It is the master plan or blueprint of an advertisement. It lays out the arrangement of its different graphic elements such as body copy, colors, headlines, illustrations &...
 • PDHymns

  PDHymns

  For The Beauty Of The Earth 3-3 For Thy church that evermore Lifteth holy hands above, Off'ring up on ev'ry shore Her pure sacrifice of love, Lord of all, to Thee we raise This our hymn of grateful praise.
 • Constraint-based Metabolic Reconstructions & Analysis Utah State University

  Constraint-based Metabolic Reconstructions & Analysis Utah State University

  Gene/Reaction Knockouts. Metabolic engineering has been successful is using the recombinant DNA technology to selectively alter cell metabolism (new stain design) and improve a targeted cellular function (bioproduct production).
 • DSS301 - Basic Doors and Hardware

  DSS301 - Basic Doors and Hardware

  Example: Wood Veneer Door with Solid Core and Drop Seal. Read line 1 - Read line 2 - Read line 3- wood doors, weather stripping and frames all come together to deliver Sound Transmission Control solutions. STC rated doors can...
 • MHS Chapter - MHS Marketing

  MHS Chapter - MHS Marketing

  Students active in MHS DECA chapter activities can earn up to ½ of Conference Costs paid by MHS DECA . ... Role Play Events (test + role play) Individual and Team Written Events. Chapter Written Projects. Leadership Workshops. Virtual Business...
 • Auxiliary Views - Board of Drafting

  Auxiliary Views - Board of Drafting

  STEPS TO CREATE AUXILIARY VIEWS. The process of creating an auxiliary view in a two-dimensional CAD drawing is similar to that used in board drafting. However, auxiliary views can usually be drawn in less time because the CAD software provides...
 • Integrating Azure Stack into your Datacenter

  Integrating Azure Stack into your Datacenter

  What is PEP? The Privileged Endpoint is a PowerShell Just Enough Administration (JEA) endpoint JEA restricts the PowerShell commands that a user/admin account may run to a specified list, with control parameters such as level of privilege and time/duration of...